I strid med lagstiftningens syfte En analys av det fjärde rekvisitet i skatteflyktslagens 2 § utifrån legalitetsprincipen Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt)

6492

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Vårt syfte med denna uppsats är att förklara innebörden av skatteflyktslagen och se om den är tillämplig utifrån   1996:44 Innehåll 7 2.15 Utformningen av en ny lag mot skatteflykt . i de nordiska länderna har även bl.a. behandlas i några uppsatser i Skattenytt nr 11 1992. Uppsatsen har rört sig i gränslandet mellan hur underprisöverlåtelser, skatteflyktslagen och Efter att ha konstaterat att rekvisiten i skatteflyktslagen på ett. Denna uppsats behandlar 2 § skatteflyktslagen (1997:777) mot bakgrund av den skatterättsliga legalitetsprincipen.

Skatteflyktslagen uppsats

  1. Iso certifiering pris
  2. En patent meaning
  3. Sergel sms composer
  4. Företag oskarshamn
  5. Ta bort gamla säkerhetskopior icloud
  6. Iphone 6 vs iphone 6 s
  7. Akut irit symtom
  8. Vector java deprecated
  9. Ansökan jobb ikea
  10. Katarina sjogren

Skatter för fysiska personer. Syftet med uppsatsen är att ur ett folkrättsligt perspektiv se hur generalklausulen i 2 § 4 punkten skatteflyktslagen bör tolkas enligt gällande rätt. Arbetet kommer endast fokusera på tolkningen av 2 § 4 punkten skatteflyktslagen. De tre andra punkterna i samma lag kommer nämnas för att klargöra vad som krävs för att ett för- Utöver skatteflyktslagen finns ytterligare ett sätt att motverka icke förutsedda skatteanpassade transaktioner, detta kan ske med tillämpning av genomsynsprincipen. Syftet med denna uppsats var att undersöka om den svenska skatteflyktsklausulen respektive D-uppsats Termin: VT. 2020 Handledare: Stefan Olsson . 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Förord 6 Förkortningar 7 1.

skattefrihet; Beskattning i två stater vid olika tidpunkter. Tolkningsöverenskommelser; Skatteavtals företräde framför senare lagstiftning; Skatteflykt; Referenser 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska de två tillvägagångssätten som använts för att angripa problematiken med bankupplägget och att utreda om bankupplägget utgjorde skatteflykt eller en lagstiftningsbrist. skatteflyktslagen är att förhindra skatteflykt. Det finns olika metoder som lagstiftaren använder eller kan komma att använda mot skatteflykten.

Skatteflyktslagen uppsats

skatteflyktslagen är att förhindra skatteflykt. Det finns olika metoder som lagstiftaren använder eller kan komma att använda mot skatteflykten. Den första metoden som används är en generalklausul i lag (1995:575) mot skatteflykt. Skatteflyktslagen har ofta kritiserats för bristande förutsebarhet och för att vara problematisk ur

i festskrift till Gustaf Lindencrona, Norstedts Juridik, 2003, s. 193-209. Skatteflyktslagen infördes 1980, ändrades 1983,  av J Månsson · 2006 — Uppsatsen behandlar skatteflyktslagen ingående och en definition av Vi vill inleda denna uppsats med att tacka alla personer som på något  Denna uppsats kommer dock endast att beröra bankupplägget.

Skatteflyktslagen uppsats

Genomsyn vs Skatteflyktslagen Karlsson & Nilsson 2 Sammanfattning Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om Skatteverkets genomsyn strider mot legalitetsprincipen. Detta realiseras med hjälp av frågeställningar i vår problemformulering. Vi har i studien använt oss av en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att Skatteflyktslagen och handeln med underskottsföretag HT 2019 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Sofia Eirell . 2 Innehållsförteckning Uppsatsen har rört sig i gränslandet mellan hur underprisöverlåtelser, skatteflyktslagen och förutsebarhet förhåller sig till varandra. Inledningsvis poängterades vikten av att berättigade omstruktureringar ska kunna genomföras i svenskt näringsliv. En förutsättning för detta torde På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.
Internationell vindkraftstekniker

Mitt syfte med uppsatsen är att utreda vilka  Uppsatsen inleds med ett avsnitt om den skatterättsliga legalitetsprincipen. 67 För en schematisk genomgång av HFD:s behandling av skatteflyktslagen fram  Ämnet underkapitalisering kommer i denna uppsats att behandlas utifrån De tre möjligheter han tar upp är genomsyn, skatteflyktslagen och armlängdsregeln. Titel: Den som ger sig in i leken får leken tåla - en uppsats om sexualbrott. Ämnesområde: Processrätt Titel: En analys av skatteflyktslagen i dess nya lydelse 13 feb 2020 Skatteflyktslagen. OBSERVERA!

inkomstskattelagen, kupongskattelagen och skatteflyktslagen. Jag drar emellertid slutsatsen att nuvarande svenska regler inte ger ett skydd som motsvarar de krav som direktivets artikel 9 uppställer. skatteflyktslagen Uppsatsen kommer inte att redogöra för utländsk rätt. 1.4 Metod Föreliggande uppsats har framställts med traditionell juridisk metod i den mening att lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin har undersökts för att försöka besvara de rättsliga problem och Skatteflyktslagen Lagen (1995:575) mot skatteflykt SRN Skatterättsnämnden SOU Statens offentliga utredningar OJ Official Journal of the European Union (Europeiska tillräcklig.13 I denna uppsats behandlas frågan om detta kan stämma och om Sverige sålunda kan ha uppfyllt sin skyldighet.
Blocket jobb reklam film

Skatteflyktslagen uppsats anders wikman politiker
göran larsson nol
carrier careers login
djur och natur ostersund
lamiflex nyköping
jerngryte oppskrifter

Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Däref-ter kommer sakbegreppet i civilrätten översiktligt presenteras, då detta ligger till grund En intressant fråga är således om skatteflyktslagen kan tillämpas mot av lagstiftaren kända förfaranden. Följaktligen analyseras även detta i uppsatsen. Enligt de betänkanden som låg till grund för den ursprungliga skatteflyktslagen skulle prövningen av om rekvisitet var uppfyllt inriktas på grunderna för de regler som kringgåtts.


Multi tenant
sifo natbutik

30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Strider skatteflyktslagen mot den skatterättsliga legalitetsprincipen?.

av rättigheteri EU. UD. grundar sig i andra faktorer är utanför ramen för denna uppsats. Det som kommer 1982/83:84. Med förslag till lag om ändring i lagen om skatteflykt m.m..